KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Müşterilerimiz,

 

Güvenliğiniz ve kişisel verilerinize önem veriyor, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (KVK Kanunu)nda DEinternational Servis Hizmetleri A.Ş. (DE) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anlıyoruz. Bu nedenle temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürüklükte olan KVK Kanunu kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili size bilgilendirmek istiyoruz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

DE, sunmuş olduğu hizmetleri kullanmış olan gerçek kişi müşteriler ile tüzel kişi müşterilerin gerçek kişi yetkilileri veya çalışanlarının kişisel verilerini sunulan hizmetlerin doğru bir şekilde ifası ve yürütülmesi amacıyla, sözleşmenin kurulması ve ifası, kanunlarda öngörülmesi ve Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuatta DE’ye yüklenen yasal yükümlülükleri yerine getirmesi sebepleriyle işlemekte ve saklamaktadır.

 

Kişisel Veriler Ne Şekilde Toplanmaktadır?

Kişisel verilerinizi sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda DE’ye sağlamanız yolu ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılabilmektedir?

Kişisel verileriniz DE’nin yurtdışında bağlı olduğu merkezi birimlere (DIHK), Alma-Türk Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk kişilerine ve DE’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hizmet aldığı iş ortakları ile tedarikçilere aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptirler: 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

 

DE, yukarıda sırlanan haklara ilişkin taleplerin yazılı olarak DE ofislerine iletilmesi durumunda talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırmaktadır. Kişisel verilerin korunmasına dair detayları içeren “DEinternational Servis Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Politikasına” tüm ofislerimizden ulaşabilirsiniz.

 

DEinternational Servis Hizmetleri A.Ş.

Yeniköy Caddesi No: 88

34457 Tarabya Istanbul

info@dtr-ihk.de

Tel: +90-212-363-0500

Fax: +90-212-363-0560